Ambassador Yovanovitch and General Viktor Muzhenko